ගුවන් පථය - ඇලෙක්ස් (8 XUSD ටෝකන - $8)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> කියවීමට විනාඩි</span>

ගුවන් පථය - ඇලෙක්ස් (8 XUSD ටෝකන - $8)1 කියවීමට විනාඩි

AliExpress RU&CIS

ALLEX — децентрализованная экосистема, ආරක්ෂක ටෝකන නිර්මාණය කිරීම අරමුණු කර ගෙන, с собственной криптовалютной биржей, а так-же реализующая выгодные инвестиционные возможности, для своих клиентов, с соблюдением KYC/AML.

 1. යන්න විදුලි පණිවුඩ Bot и нажмите старт.
 2. captcha එකේ සම්පූර්ණ.
 3. Прочитайте правила и нажмите → I fully understand and accept.
 4. විදුලි පණිවුඩ තුළ පිරිසක් එකතු වන්න.
 5. පසු නාලිකාව විදුලි පණිවුඩ.
 6. මාධ්ය → Done.
 7. සබැඳිය අනුගමනය, для регистрации на бирже ALLEX: https://airdropics.com/ALLEX-Exchange
 8. Выберите способ регистрации → විද්යුත් තැපෑල.
 9. Поставьте галочку на → I have read and agree to the ALLEX’s Term of Use.
 10. Добавьте вашу почту, в поле → විද්යුත් තැපෑල.
 11. මාධ්ය → Verification.
 12. Перейдите на вашу почту, скопируйте 4-значный код и вставьте его соответствующее поле.
 13. Придумайте надёжный пароль.
 14. මාධ්ය → Create account.
 15. යන්න විදුලි පණිවුඩ Bot ක්ලික් කරන්න Done.
 16. Вставьте вашу почту, с которой вы зарегистрировались на бирже, දී විදුලි පණිවුඩ Bot.
 17. Нажмите “වැනි” на страницу ෆේස්බුක් и поставьте лайк, ක 2 поста.
 18. Отправьте вашу ссылку на профиль ෆේස්බුක්, දී විදුලි පණිවුඩ Bot.
 • ඔබට ලැබෙනු ඇත 8 කාර්යභාරය අගයනු XUSD - $8.

මෙම අන්තර්ගතය කැමති නම්, පසුව සමාජ ජාල සඳහා ඔබේ මිතුරන් සමග බෙදා හදා සතුටු, සමහර විට ඔවුන් කැමති! ඔබට ස්තුතියි:-)