ഐര്ദ്രൊപ് ➔ മാജിക് (700 KUL ൽ токенов - $30)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> минут чтения</span>

ഐര്ദ്രൊപ് ➔ മാജിക് (700 KUL ൽ токенов - $30)1 минут чтения

KULAP — децентрализованная биржа, которая в реальном времени подключается ко всем другим децентрализованным биржам, чтобы найти лучший курс, для пользователей.

  1. ലിങ്ക് പിന്തുടരുക: https://airdropics.com/KULAP
  2. എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പ് ഇൻ.
  3. Подтвердите почту и войдите в свой аккаунт. (50 KUL)
  4. Перейдите в свой профиль.
  5. വിഭാഗം Social Connect → подключите ваши социальные сети ഫേസ്ബുക്ക് ഒപ്പം Google. (100 KUL)
  6. Поставьте галочку на → Subscribe to newsletters. (50 KUL)
  7. വിഭാഗം Customer Status → нажмите на Verify Now и пройдите KYC (Проверка документов). (500 KUL)
  8. അമർത്തുക → SUBMIT.
  • В общем вы получите → 700 ടോക്കണുകൾ KUL - $30.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉള്ളടക്കം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായി പങ്കിടുക, ഒരുപക്ഷേ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും! നന്ദി:-)