ഐര്ദ്രൊപ് ➔ ലുക്കി എക്സ്ചേഞ്ച് (ഹോക്സ് $200 000)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> минут чтения</span>

ഐര്ദ്രൊപ് ➔ ലുക്കി എക്സ്ചേഞ്ച് (ഹോക്സ് $200 000)1 минут чтения

Lukki — криптовалютная биржа, с интуитивно понятным интерфейсом.

  1. Перейдите по ссылке к боту в കന്വിസന്ദേശം: https://airdropics.com/Lukki
  2. Создайте аккаунт на бирже Lukki и подтвердите почту.
  3. ഗ്രൂപ്പ് ചേരുക കന്വിസന്ദേശം.
  • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലഭിക്കും → 1 TICKET и шанс выиграть один из призов.
  • Всего будет около 2040 വിജയികൾ.
  • 10 победителей получат → $80 000 അകത്ത് BTC.
  • Другие 10 победителей получат → $1000, ടോക്കണുകൾ LOT.
  • Все остальные победители, получат по $20, ടോക്കണുകൾ LOT.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉള്ളടക്കം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായി പങ്കിടുക, ഒരുപക്ഷേ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും! നന്ദി:-)