ബൊഉംത്യ്മിനെര് - ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനുഗ്രഹത്തിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> минут чтения</span>

ബൊഉംത്യ്മിനെര് - ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനുഗ്രഹത്തിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം10 минут чтения

Очередной обзор на баунти платформу под названием ബൗണ്ടിമൈനർ - ഒരു സ്വകാര്യ അക്ക with ണ്ട് ഉള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബൗണ്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം, которая автоматизирует все процессы, требующие для получения токенов и криптовалют на пассивной основе.

ബൗണ്ടിമൈനർ — новая баунти платформа которая предоставляет услуги для ICO проектов и баунти-хантеров.

 • Просто зарегистрируйтесь в проекте, подключите ваши социальные сети, добавьте ваши криптовалютные кошельки и вы новый участник данной платформы.

Регистрация на платформе BountyMiner

 1. Перейдите на официальный сайт: https://airdropics.com/BountyMiner
 2. അമർത്തുക → SIGNUP.
വീട്, на платформе BountyMiner
Начало регистрации на платформе BountyMiner

3. User name → введите ваше имя пользователя.
4. ഇമെയിൽ → введите вашу электронную почту.
5. Password → придумайте пароль.
6. Repeat Password → повторите пароль.
7. അമർത്തുക → REGISTER.

രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ്, на платформе BountyMiner
Регистрация на платформе BountyMiner

8. Перейдите на вашу электронную почту и подтвердите регистрацию.

Подтверждение регистрации на платформе BountyMiner
മെയിൽ വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥിരീകരണം, на платформе BountyMiner

Вход в аккаунт

 1. Введите ваш → ഉപയോക്തൃനാമം.
 2. Введите пароль.
 3. അമർത്തുക → ലോഗിൻ.
ഫോം ലോഗിൻ, на платформе BountyMiner
Вход в аккаунт на платформе BountyMiner

Обзор всех разделов по порядку

 1. Приветствие и краткое руководство о платформе.
 2. Социальные сети данной платформы.
 3. Поиск баунти кампаний.
 4. Списки баунти кампаний:
  - All — Все;
  - Active Campaigns — Активные;
  - Finished Campaigns — Завершённые;
  5. Все баунти кампании которые есть на платформе.
  6. Сверху справа вы заметите следующий параметры:
  - Колокольчик — это ваши уведомления.
  - Значок человечка — это ваше меню.
Личный кабинет, на платформе BountyMiner
Обзор личного, кабинета на платформе BountyMiner

Меню личного кабинета

 1. Нажмите на значок человечка и вам откроется ваше меню по сайту.
 2. mynickname — здесь будет ваш ник.
 3. My Campaigns — ваши баунти кампании в которых вы принимаете участие и здесь же можно посмотреть сколько ставок вы получили по каждой баунти.
 4. Airdrops — здесь вы можете участвовать в Airdrop кампаниях.
 5. Settings — настройки.
 6. Browse — переход на главную страницу.
 7. Log out — выход.
Меню в личном кабинете на платформе BountyMiner
Меню в личном кабинете на платформе BountyMiner

Настройки аккаунта

 1. Перейдите в → Settings.
ക്രമീകരണങ്ങൾ, на платформе BountyMiner
Перейти в настройки на платформе BountyMiner

2. Советы по настройки аккаунта.

Советы по настройке аккаунта, на платформе BountyMiner
Советы по настройке аккаунта, на платформе BountyMiner

3. Connect your Social accounts — здесь вам необходимо подключить свои социальные сети.

Подключение социальных сетей, к платформе BountyMiner
Подключение социальных сетей, к платформе BountyMiner

ഫേസ്ബുക്ക്

 1. അമർത്തുക → ഫേസ്ബുക്ക്.
Синяя кнопка для подключение Facebook к платформе BountyMiner
Подключить Facebook к платформе BountyMiner

2. അമർത്തുക → Log in with Facebook.

Синяя кнопка входа в Facebook, на платформе BountyMiner
Войти с помощью Facebook на платформе BountyMiner

3. അമർത്തുക → Продолжить.

Подключение Facebook к сайту BountyMiner
Продолжить подключение Facebook к платформе BountyMiner

4. Далее выйдет сообщение, что вы удачно подключились, ക്ലിക്കുചെയ്യുക OK.

Завершение подключение Facebook к платформе BountyMiner
Удачное подключение Facebook к платформе BountyMiner

ട്വിറ്റർ

 1. അമർത്തുക → ട്വിറ്റർ.
Синяя кнопка для подключение Twitter к платформе BountyMiner
Подключить Twitter к платформе BountyMiner

2. അമർത്തുക → Login with twitter.

Синяя кнопка для входа в Twitter, через платформу BountyMiner
Войти с помощью Twitter на платформе BountyMiner

3. അമർത്തുക → Авторизовать.

Авторизоваться с помощью Twitter на платформе BountyMiner
Авторизоваться с помощью Twitter на платформе BountyMiner

റെഡ്ഡിറ്റ്

 1. അമർത്തുക → റെഡ്ഡിറ്റ്.
Красная кнопка для подключение Reddit, к платформе BountyMiner
Подключить Reddit к платформе BountyMiner

2. അമർത്തുക → Log in with റെഡ്ഡിറ്റ്.

Красная кнопка для входа, в Reddit, на платформе BountyMiner
Войти в Reddit, на платформе BountyMiner

3. അമർത്തുക → Allow.

Продолжить подключение Reddit к платформе BountyMiner
Продолжить подключение Reddit к платформе BountyMiner

Bitcointalk

 1. അമർത്തുക → Bitcointalk.
Оранжевая кнопка для подключение Bitcointalk к платформе BountyMiner
Подключить Bitcointalk к платформе BountyMiner

2. അമർത്തുക → Bitcointalk Profile Settings и спуститесь вниз.
3. വരിയിൽ Website title, введите название сайта, как показано на картинке ниже.
4. Скопируйте вашу реферальную ссылку.
5. Добавьте её в строчку → Website URL.

Форма для подключение Bitcointalk к платформе BountyMiner
Подключение Bitcointalk к платформе BountyMiner

6. Перейдите на сайт → Bitcointalk.
7. അമർത്തുക → PROFILE.
8. ടാപ്പുചെയ്യുക Summary.

Официальный крипто-форум Bitcointalk
Перейти в профиль на форуме Bitcointalk

9. Перейдите в браузерную строчку и скопируйте семизначный код.

Браузерная строка сайта Bitcointalk
ID профиля на форуме Bitcointalk

10. Вставьте код в → Your Bitcointalk ID.
11. അമർത്തുക → Add.

ബിത്ചൊഇംതല്ക് ബൊഉംത്യ്മിനെര് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണക്ഷൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു
ഫോറം ബിത്ചൊഇംതല്ക് നിന്നുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഐഡി ചേർത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബൊഉംത്യ്മിനെര് കണക്ട്

കന്വിസന്ദേശം

 1. അമർത്തുക → കന്വിസന്ദേശം.
ടെലിഗ്രാം ബൊഉംത്യ്മിനെര് പ്ലാറ്റ്ഫോം കണക്ട് നീല ബട്ടൺ
പ്ലാറ്റ്ഫോം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ടെലിഗ്രാം ബൊഉംത്യ്മിനെര്

2. അമർത്തുക → കൂടെ ലോഗിൻ കന്വിസന്ദേശം.

ബൊഉംത്യ്മിനെര് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ടെലിഗ്രാം വഴി പുകവലിക്കുന്നത്
ബൊഉംത്യ്മിനെര് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ

3. രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
4. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകുക.
5. അമർത്തുക → അടുത്തത്.

ടെലിഗ്രാം ബൊഉംത്യ്മിനെര് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണക്ഷൻ ഫോം
ടെലിഗ്രാം ബൊഉംത്യ്മിനെര് പ്ലാറ്റ്ഫോം ലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

ഭാഷ

 1. അമർത്തുക → ഭാഷ.
Зелёная кнопка, для смены языка, на платформе BountyMiner
Поменять язык на платформе BountyMiner

2. വരിയിൽ Select your language, выберите ваш язык.
3. അമർത്തുക → Save.

Раздел для выбора языка на платформе BountyMiner
Выбрать язык на платформе BountyMiner

Your profile details — подробная информация о вашем профиле.

 1. ഉപയോക്തൃനാമം — ваше имя пользователя.
 2. ഇമെയിൽ — ваша электронная почта.
 3. പാസ്വേഡ് മാറ്റുക — можете изменить пароль.
 4. Enable 2FA — двухфакторная аутентификация.
Подробная информация о профиле, на платформе BountyMiner
Подробная информация о профиле, на платформе BountyMiner

Подключим 2FA — двухфакторную аутентификацию, для дополнительной защиты

 1. അമർത്തുക → Enable 2FA.
Двухфакторная аутентификация, на платформе BountyMiner
Начало подключение 2FA (двухфакторная аутентификация) к платформе BountyMiner

2. Введите пароль.
3. Нажмите OK.

Форма для подключения 2FA к платформе BountyMiner
Ввести пароль для подключения 2FA (двухфакторная аутентификация) к платформе BountyMiner

4. അമർത്തുക → Scan QR code.

Синяя кнопка для сканирования QR-кода, на платформе BountyMiner
Начало сканирования QR-кода, для подключения 2FA (двухфакторная аутентификация) к платформе BountyMiner

5. Скачайте мобильное приложение Google Authenticator അഥവാAuthy.
6. Просканируйте СВОЙ QR കോഡ് или введите в ручную номер ниже.
7. Введите временный код в это поле.
8. അമർത്തുക → verify для подключения.

Страница, для подключения Подключить 2FA, к платформе BountyMiner
Подключить 2FA (двухфакторная аутентификация) к платформе BountyMiner

Подключение крипто-кошельков к платформе

Enter your wallet addresses — введите адреса ваших криптовалютных кошельков.

 1. ETH wallet address — введите в это поле, публичный адрес вашего എഥെരെഉമ് кошелька.
 2. NEO wallet address — введите в это поле, публичный адрес вашего NEO кошелька.
 3. Zoptax Registred Email Address — введите в это поле, адрес электронной почты от Zoptax.
 4. അമർത്തുക → Save.

Optional Wallet — сюда можете добавить дополнительные криптовалютные кошельки.

5. Name — введите имя вашего кошелка.
6. Address — введите адрес вашего кошелька.
7. അമർത്തുക → Save.

Форма для добавление криптовалютных кошельков, на платформу BountyMiner
Добавить криптовалютные кошелька на платформу BountyMiner

Your referral link — ваша ссылка для приглашения друзей.

У вас будет другая ссылка.
Тестовая реферальная ссылка, на платформе BountyMiner
Реферальная ссылка для приглашения друзей на платформе BountyMiner

നുറുങ്ങ്

ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത്, അതുവഴി സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി വാലറ്റുകളും സൃഷ്‌ടിച്ച് ചേർക്കുക, ഈ വാലറ്റുകളിലേക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ടോക്കണുകളും ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളും യാന്ത്രികമായി ലഭിക്കും, ദാനധർമ്മം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം.


ഞാൻ സംഗ്രഹിക്കുന്നു

Ну вот и подошёл к концу обзор на мини баунти-платформу ബൗണ്ടിമൈനർ по заработку токенов и криптовалют с автоматическим процессом, а вам это только в пользу, как дополнительный источник дохода. Удачи 🙂


പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ബൗണ്ടിമൈനർ: https://airdropics.com/BountyMiner


Ethereum Wallet സൃഷ്ടിക്കുക  മെതമസ്ക്.  


Очередная баунти платформа, которая сможет сделать вас счастливым и богатым, уже ждёт вашего внимания ബൗണ്ടിഹബ്

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉള്ളടക്കം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായി പങ്കിടുക, ഒരുപക്ഷേ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും! നന്ദി:-)